لباس مناشب نوزاد

انتخاب لباس مناسب از لحاظ ساخت و الیافت و راحتی نوزاد بسیار مهم است