بهترین حالت چراغ خواب کودک

چراغ خواب باید دارای نور مناسب و در فاصله استاندارد از تخت خواب قرار بگیرد.