شعبه جدید بالسا در مجموعه ی بازار مبل خلیج فارس به آدرس زیر

: افتتاح گردید

چهارراه یافت آباد، بازار مبل خلیج فارس، طبقه ی دوم، واحد ۶۴