افتخارات بالسا

• دریافت لوح اخلاق از سیزدهمین مجمع عمومی بازار مبل و موبایل ایران در سال ۲۰۱۷
• کسب لوح زرین برند برتر در ۴ دوره نمایشگاه های کیتکس در سالهای ۲۰۱۲ – ۲۰۱۳ – ۲۰۱۶ – ۲۰۱۷
• دریافت تندیس برند برتر در ۲ دوره نمایشگاه های کیتکس در سالهای ۲۰۱۳ – ۲۰۱۶
• دریافت تندیس “همای” مبلمان ایران از شورای ملی مبلمان
• کسب لوح تقدیر زرین (تک ستاره) همراه با تندیس رویاک بعنوان کیفیت برتر در تولید مبلمان ایرانی در دومین همایش مراکز توزیع و فروش مبلمان و دکوراسیون یافت آباد در سال ۲۰۱۵
• کسب تقدیر نامه در بیستمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل در سال ۲۰۱۱
• گواهینامه کنفرانس بین الملی مدیریت پسامدرن در هزاره سوم