سرویس خواب دو نفره بالسا مدل بلوط

سرویس خواب دو نفره بالسا مدل بلوط
سرویس خواب دو نفره بالسا مدل بلوط
سرویس خواب دو نفره بالسا مدل بلوط
سرویس خواب دو نفره بالسا مدل بلوط
سرویس خواب دو نفره بالسا مدل بلوط
سرویس خواب دو نفره بالسا مدل بلوط
سرویس خواب دو نفره بالسا مدل بلوط
سرویس خواب دو نفره بالسا مدل بلوط
سرویس خواب دو نفره بالسا مدل بلوط
سرویس خواب دو نفره بالسا مدل بلوط
سرویس خواب دو نفره بالسا مدل بلوط
سرویس خواب دو نفره بالسا مدل بلوط
سرویس خواب دو نفره بالسا مدل بلوط
سرویس خواب دو نفره بالسا مدل بلوط
سرویس خواب دو نفره بالسا مدل بلوط
سرویس خواب دو نفره بالسا مدل بلوط
سرویس خواب دو نفره بالسا مدل بلوط
سرویس خواب دو نفره بالسا مدل بلوط
سرویس خواب دو نفره بالسا مدل بلوط

سرویس خواب دو نفره بالسا مدل بلوط

سرویس خواب بلوط با طراحی چشم نواز خود تلفیقی از طبیعت زیبای زاگرس و شکوه هنر کالسیک را به رخ می کشد. سرویس بلوط حس تازگی طبیعت را به منزل شما می آورد. منبت و خراطی زیبای الهام گرفته از این درخت با قدمت، شما را به جنگلی سرسبز و روح افزا می برد. چوب بلوط به واسطه ی چگالی باال، بسیار مستحکم است و در برابر قارچ ها و حشرات از مقاومت باالیی برخوردار است. بالسا با این چوب مرغوب ، سرویس خوابی ماندگار را برای شما طراحی کرده که حتما دوستش خواهید داشت.

اتاق خواب تان را با گرمای چوب بلوط زیبا تر کنید.


ONLINE SHOP